Socialne pravice invalidov

Osebe z neozdravljivimi  in/ali redkimi boleznimi  lahko pridobijo pregled pravic in olajšav v dveh Vodičih, ki jih je pripravilo pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer:

 
Poleg posebnih pravic invalidov, ki so določene z zakonodajo, lahko najdemo posamezne primere ugodnejše obravnave ali posebnih bonitet tudi pri izvajalcih javno dostopnih storitev, organizatorjih prireditev ali ponudnikih blaga, ki se samostojno odločajo za priznanje določenih popustov, prilagojene izvedbe storitev in podobno (npr. popusti pri nakupu vstopnic, popusti pri obisku zdravilišč, ureditev posebnega prostora za udeležence prireditev – invalide,…). Informacije o morebitnih bonitetah uporabniki dobijo neposredno pri izvajalcu storitev oziroma organizatorju.

Invalidi in posamezniki s kroničnimi boleznimi ali specifičnimi zdravstvenimi stanji lahko veliko informacij o obvladovanju le teh, koristnih pripomočkih in podobno pridobijo tudi pri invalidskih organizacijah in interesnih združenjih bolnikov. Invalidske organizacije izvajajo številne posebne socialne programe, v okviru katerih nudijo različne podporne storitve (npr. svetovanje in informiranje, prevoze s prilagojenimi vozili, osebno asistenco, skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, letovanja, različne delavnice,…) in s tem posameznikom pomagajo pri vključevanju v aktivno življenje.

Kot novost lahko omenimo tudi uvedbo evropske kartice ugodnosti za invalide, ki je namenjena uveljavljanju nekaterih pravic enotno v vseh državah članicah EU.

Več informacij o tem projektu je na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.